Widmo wizyty komornika. Czego możemy się spodzi

Na etapie procesu postępowania sądowego, do którego dochodzi w momencie gdy zostajemy oskarżeni o nie spłacenie długu, możemy spodziewać się, że do naszych drzwi zapuka komornik. Jest to osoba, która w ramach sprawowania przez siebie funkcji funkcjonariusza publicznego egzekwuje nasze niespłacone długi. Niestety, wszelkie opóźnienia w spłacie długów i manipulacje na niekorzyść wierzyciela przeważnie kończą się egzekucją długów, którą wykonuje komornik sądowy.

Jakie czynności musi wykonać komornik?

Komornik sądowy nie może pracować w dni wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach nocnych. Nie musimy bać się, że po godzinie dwudziestej drugie w drzwiach stanie komornik. W nocy możemy więc spać spokojnie, ale tylko do godziny siódmej, kiedy to komornik sądowy zaczyna swoją pracę.

Komornik wyegzekwował dług. Co dalej?

Komornik ma cztery dni na to, aby oddać uprawnionemu wyegzekwowane należności. Po upływie tego terminu, komornik powinien wypłacić uprawnionemu odsetki od należnej mu kwoty. Na komorniku spoczywa obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody. Komornik odpowiada dyscyplinarnie jeśli naruszy powagę urzędu, jeśli dopuści się nadużyć dopuści się rażącej obrazy przepisów prawa, nie wykonuje poleceń, które powinny zostać wykonane po wizytacji u dłużnika oraz wydatkuje środki podlegające dokumentacji niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Kary nakładane na komornika

Nierzetelny komornik może spodziewać się surowych kar dyscyplinarnych. Do najlżejszych kar zalicza się upomnienie i naganę. Jednak prawo przewiduje daleko idące konsekwencje komorniczych zaniechań. Należą nich między innymi: kara pieniężna i wydalenie ze służby, które w efekcie uniemożliwia komornikowi uprawianie zawodu na okres pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia.

Na co może pozwolić sobie komornik? 

  1. Przeszukać każdy zakątek domu dłużnika,
  2. Przeszukać odzież dłużnika,
  3. Przeszukać osoby bliskie lub osoby przebywające w otoczeniu dłużnika w trakcie wykonywania czynności egzekucyjnych, w momencie, jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoby te mogą pomagać dłużnikowi ukryć cenne przedmioty lub gotówkę. Przeszukanie może odbyć się pod warunkiem, że komornik jest tej samej płci, co osoba przeszukiwana.
  4. Wezwać na pomoc Policję lub Straż Graniczną, jeśli dłużnik stawia opór.

Na czym polegają licytacje komornicze?

Licytacje komornicze są często nieodłączną częścią postępowania egzekucyjnego. Licytacja odbywa się poprzez ustne zgłoszenie ceny nabycia. Nabywca lub podmiot prawny stają się nabywcami nieruchomości dłużnika. Pieczę nad licytacją sprawuje komornik nadzorowany prze sędziego. Cenę wywoławczą podaje rzeczoznawca, który wycenia majątek dłużnika. Ostatecznie nabycie własności musi potwierdzić prawomocne postanowienie, wówczas może być mowa o nabyciu własności nieruchomości.

Unikaj wizyt komornika!

Komornik nie jest mile widzianym gościem. Terminowość spłaty długów ma tutaj szczególne znaczenie, jeśli chcemy uniknąć niezapowiedzianej, niechcianej komorniczej wizyty. Zaciągajmy dług, tylko wówczas, gdy mamy pewność, że zdążymy spłacić na czas dług wraz z odsetkami. W przeciwnym razie, wierzyciel może wprowadzić sprawę na drogę postępowania sądowego, a wówczas komornik może zająć nam sprzęt RTV/AGD, samochód, mieszkanie a nawet dom. Stres towarzyszący temu procesowi jest nieporównywalny z niczym innym.

Złożenie skargi na uciążliwego i nierzetelnego komornika jest możliwe

Jeśli jednak zauważymy nieprawidłowości lub nadużycia ze strony komornika, zawsze możemy złożyć pisemne zawiadomienie. Ponadto, czasami zdarza się, że wizyta komornika spotyka osoby, które nie zalegają ze spłatą długu. Wówczas należy natychmiast zadzwonić do sądu i wstrzymać egzekucję. Jest możliwe również składanie skargi na czynności komornika, jeśli mamy podejrzenie, że ten naliczył zbyt wysoką kwotę egzekwowanych należności. Wtedy mamy tylko tydzień na to, by złożyć skargę na komornika. Według regulacji prawnych istnieje możliwość złożenia skargi jedyną słuszną drogą, czyli poprzez komornika, którego czynności poddawane są kwestionowaniu. W dodatku, skarga na komornika jest płatna i wynosi sto złotych płatne na rachunek sądu. Istnieje jednak jeszcze inna możliwość zaskarżenia natrętnego, uciążliwego komornika. Skargę należy wówczas złożyć przed samym prezesem sądu rejonowego. Wtedy możesz poinformować o nadużyciach, zaniechaniach lub uchybieniach, których dopuszcza się komornik nie przestrzegając wcześniej wskazanego terminu. Ponadto, złożenie skargi tą drogą jest bezpłatne. Należy pamiętać o tym, by powyższą skargę złożyć do sądu rejonowego, przy którym komornik sprawuje powierzone mu funkcje. Można skontrolować samodzielnie, czy komornik nie naliczył zbyt dużej kwoty egzekucyjnej. Możemy to zrobić na podstawie dwóch informacji. Po pierwsze musimy znać dokładną kwotę długu, którą jesteśmy winni wierzycielowi, a po drugie musimy być świadomi jakie są stawki procentowe wynagrodzenia komornika.

Dodaj komentarz